Back to top

travel to Kordestan

1 つの投稿 / 0の新しい投稿
WS Member ユーザー WS Member の写真
travel to Kordestan

با سلام
من مسافرت کوتاهی به اقلیم کردستان عراق را با دوچرخه رکاب زدم از مریوان ایران تا سلیمانیه کردستان،قسمتی از راه کوهستانی بود اما منطقه ای ارام بود من به پنجوین رسیدم هنگام غروب و باد شدیدی هم از روبرو می امد که شب را پجوین ماندم اما لازم به ذکر است که در مسیر راه کسی حق چادر زدن ندارد
و لی مردم خوبی دارد اگر بشناسند به خانه دعوت میکنند و امکانت لازم در مسیر بود اما در این منطقه برای مردم تور دوچرخه تعجب اور است .روز بعد به سید صادق حرکت کردم و به سلیمانیه .
Reza