Back to top

travel to Kordestan

1 つの投稿 / 0の新しい投稿
WS Member ユーザー WS Member の写真
travel to Kordestan

با سلام
من مسافرت کوتاهی به اقلیم کردستان عرق را با دوچرخه رکاب زدم از مریوان ایران تا سلیمانیه کردستان قسمتی از راه کوهستانی بود اما منطقه ای ارام بود من به پنجوین رسیدم هنگام غروب و باد شدیدی هم از روبرو می امد که شب را پجوین ماندم اما لازم به ذکر است که در مسیر راه کسی حق چادر زدن ندارد
و لی مردم خوبی دارد اگر بشناسند دعوت میکنند به خانه و امکانت لازم در مسیر بود اما در این منطقه برای مردم تعجب اور است تور دوچرخه .روز بعد به سید صادق حرکت کردم و به سلیمانیه .
Reza